Over Mams Cleaning Code Verantwoordelijk Martkgedrag

Mams Cleaning & Services BV heeft de code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekent en hanteert dan ook de principes van deze code. Deze code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Ze maakt duidelijk wat gewenst marktgedrag is en biedt partijen een concrete leidraad hoe te handelen om daarmee naast de sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren.

Offerte aanvraag Mam’s Cleaning & Services 1

Kom in contact Mam’s Cleaning & Services 1Algemene principesMams Cleaning & Services BV heeft de code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekent

Partijen die deze code ondertekenen hanteren de principes die hieronder zijn verwoord. Ze geven nadere invulling aan het moreel appèl.

Zorgvuldig, transparant en controleerbaar

Ondertekenaars waarborgen een zorgvuldig proces. Zowel de uitvraag als de toetsing van de uitvoering, zoals afgesproken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zijn efficiënt en transparant met goede communicatie naar alle betrokkenen. De voorwaarden, zoals afgesproken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die zij aan elkaar stellen zijn relevant en objectiveerbaar. Brancheorganisaties nemen onderschrijving van de code op in hun lidmaatschaps- en/of keurmerkeisen of hanteren zo nodig een overgangsperiode.

Verantwoordelijkheid en samenwerking

Partijen werken samen met hun stakeholders om elkaars doelen optimaal te realiseren. Partijen stimuleren gelijkheid in faciliteiten en bejegening tussen eigen medewerkers en die van de dienstverleners.

Kwaliteit van dienstverlening en arbeid

De kwaliteit van de dienstverlening staat centraal. Kwaliteit en prijs staan in een realistische verhouding tot elkaar. Partijen hanteren verantwoorde, professionele, haalbare, aantoonbare en controleerbare normen.

Duurzaam bestendigenMams Cleaning & Services BV heeft de code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekent en hanteert dan ook de principes van deze code. Deze code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Ze maakt duidelijk wat gewenst marktgedrag is en biedt partijen een concrete leidraad hoe te handelen om daarmee naast de sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren.

De looptijd van het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is voldoende zo lang om de doelen van alle betrokkenen redelijkerwijs te kunnen realiseren. Partijen streven naar een hierbij passende, zolang mogelijke contractperiode.

Bij het bepalen van de prijs en kwaliteit van de opdracht wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de te leveren dienstverlening, een gezonde werkdruk, en de gezamenlijke inzet om doelstellingen te realiseren op het gebied van duurzaamheid, innovatie en sociaal beleid.
Partijen stellen zich ten doel de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen zonder dat dit leidt tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Veel opdrachtgevers werken met een zogeheten flexibele schil. Partijen verbinden zich in dezen een verantwoord, gebalanceerd en situationeel gedifferentieerd beleid te voeren. Uitgangspunt daarbij is dat structureel werk zoveel mogelijk door medewerkers in een structureel c.q. vast dienstverband wordt ingevuld.

Opdrachtgevers stimuleren dit; opdrachtnemers zorgen daarvoor, uiteraard voor zover dit uit sociaal en bedrijfseconomisch perspectief verantwoord is.

Sociaal, gezond, veilig en plezierig

Opdrachtnemers voeren beleid dat er op gericht is om de medewerkers gezond en duurzaam inzetbaar te houden. Opdrachtgevers faciliteren dat dit beleid binnen de contractrelatie goed uitgevoerd kan worden. Partijen faciliteren toegang tot fatsoenlijke faciliteiten voor de medewerkers van de opdrachtnemer. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de te gebruiken apparatuur, vloeren en andere elementen in de werkruimtes deugdelijk en voorzien van de juiste certificaten en onderhoudsetiketten. Partijen zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden, vermijden onredelijke werkdruk en spreken met elkaar af hoe dit te monitoren.  

BelangenbehartigingMams Cleaning & Services BV heeft deze code ondertekent en hanteerd de principes van de code. Ze geven nadere invulling aan het moreel appèl.

Opdrachtnemers respecteren het recht van medewerkers om zich te laten vertegenwoordigen door vakbonden en andere werknemersvertegenwoordigers, waarbij wordt gestreefd naar een open verhouding. Contact en goede communicatie zijn vanzelfsprekend. Mocht daartoe de medewerking of een faciliteit van de opdrachtgever vereist zijn, dan gaat dat altijd in overleg met opdrachtgevers en binnen de grenzen van de afspraken die daarover zijn gemaakt tussen CAO-partijen.

Respecteren, wet- en regelgeving

Partijen houden zich aan bestaande wet- en regelgeving, de cao, en de eisen van goed werkgeverschap. Partijen spreken elkaar daarop aan en handelen daarbij in de geest van de NEVI gedragscode.

Mams Cleaning & Services BV,

Mimouna El Hallaoui

 

 Code verantwoord marktgedrag. Mams Cleaning & Services BV heeft deze code ondertekent en hanteerd de principes van de code. Ze geven nadere invulling aan het moreel appèl.
.

 

Offerte aanvraag Mam’s Cleaning & Services 1

Kom in contact Mam’s Cleaning & Services 1